ประวัติศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยมีฐานะเป็นกองศิลปวัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ยกฐานะเป็นกองศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและบริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการต่าง ๆ แก่ชุมชน โดยมีบุคลากรในหน่วยงานรับผิดชอบภาระงานต่าง ๆ ดำเนินการเสริมสร้าง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไว้สืบไป

ปรัชญา
ศิลปวัฒนธรรม นำภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่วิถีชีวิตพอเพียง
พันธกิจ
1. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกค่านิยมในการรักษ์ท้องถิ่นและประเทศไทย
3. ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยน ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
4. ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยน ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นหน่วยงานที่รวบรวม เผยแพร่ข้อมูลและแหล่เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการรักษ์ท้องถิ่นและประเทศชาติ
เป้าหมายในการดำเนินงาน
1. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านภูมิปัญญา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์
2. เป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นและแหล่งการเรียนด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป
3. เป็นหน่วยงานที่ประสานและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
4. ร่วมสร้างจิตสำนึกและเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละอำเภอ เพื่อจัดทำหนังสือ วารสารและข้อมูลท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

Leave A Reply